Create Table

Sohib Jaynarov

PostgreSQL CREATE TABLE iborasi berilgan ma'lumotlar bazasining istalgan qismida yangi jadval yaratish uchun ishlatiladi.

Undan quyidagicha foydanalamiz.

CREATE TABLE table_name(
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  .....
  columnN datatype,
  PRIMARY KEY( one or more columns )
);

CREATE TABLE — maʼlumotlar bazasi tizimiga yangi jadval yaratishni bildiruvchi kalit soʻz. Avval bo'sh jadval yaratib olinadi, keyin qavs ichida unga har xil ustunlar va ma'lumot turlari(data type) beriladi.

Misol

Misol uchun COMPANY degan jadval yarataylik va unda ID, NAME, AGE, ADDRESS va SALARY degan ustunlar bo'lsin. Birinchi o'rinda ustun nomlari, keyin qanday data typeligi, agar kerak bo'lsa "NOT NULL" ya'ni yaratilgan vaqti bo'sh qolishi mumkin emasligini anglatadi.

CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Keling yana bir jadval yarataylik.

CREATE TABLE DEPARTMENT(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  DEPT      CHAR(50) NOT NULL,
  EMP_ID     INT   NOT NULL
);

Siz jadvallaringiz yaratilganligini bilish uchun \d buyrug'ini yozib, yaratilgan jadvallar ro'yxatini olishingiz mumkin.

testdb-# \d

Buyruq quyidagi natijalarini beradi.

     List of relations
 Schema |  Name  | Type | Owner
--------+------------+-------+----------
 public | company  | table | postgres
 public | department | table | postgres
(2 rows)

Agarda siz \d tablenamedan foydalansansiz jadval haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin.

testdb-# \d company

Quyidagi natija chiqdi.

 Table "public.company"
 Column  |   Type   | Modifiers
-----------+---------------+-----------
 id    | integer    | not null
 name   | text     | not null
 age    | integer    | not null
 address  | character(50) |
 salary  | real     |
 join_date | date     |
Indexes:
  "company_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

Last updated