Comment on page

Create Table

Sohib Jaynarov
PostgreSQL CREATE TABLE iborasi berilgan ma'lumotlar bazasining istalgan qismida yangi jadval yaratish uchun ishlatiladi.
Undan quyidagicha foydanalamiz.
CREATE TABLE table_name(
column1 datatype,
column2 datatype,
column3 datatype,
.....
columnN datatype,
PRIMARY KEY( one or more columns )
);
CREATE TABLE — maʼlumotlar bazasi tizimiga yangi jadval yaratishni bildiruvchi kalit soʻz. Avval bo'sh jadval yaratib olinadi, keyin qavs ichida unga har xil ustunlar va ma'lumot turlari(data type) beriladi.
Misol
Misol uchun COMPANY degan jadval yarataylik va unda ID, NAME, AGE, ADDRESS va SALARY degan ustunlar bo'lsin. Birinchi o'rinda ustun nomlari, keyin qanday data typeligi, agar kerak bo'lsa "NOT NULL" ya'ni yaratilgan vaqti bo'sh qolishi mumkin emasligini anglatadi.
CREATE TABLE COMPANY(
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
NAME TEXT NOT NULL,
AGE INT NOT NULL,
ADDRESS CHAR(50),
SALARY REAL
);
Keling yana bir jadval yarataylik.
CREATE TABLE DEPARTMENT(
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
DEPT CHAR(50) NOT NULL,
EMP_ID INT NOT NULL
);
Siz jadvallaringiz yaratilganligini bilish uchun \d buyrug'ini yozib, yaratilgan jadvallar ro'yxatini olishingiz mumkin.
testdb-# \d
Buyruq quyidagi natijalarini beradi.
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
--------+------------+-------+----------
public | company | table | postgres
public | department | table | postgres
(2 rows)
Agarda siz \d tablenamedan foydalansansiz jadval haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
testdb-# \d company
Quyidagi natija chiqdi.
Table "public.company"
Column | Type | Modifiers
-----------+---------------+-----------
id | integer | not null
name | text | not null
age | integer | not null
address | character(50) |
salary | real |
join_date | date |
Indexes:
"company_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)