Dokument fayllar

Xondamir Abduxoshimov

Bundan oldingi mavzularda sanab o'tilgan fayl formatlaridan tashqari fayllarni SendDocumentAsync() asinxron funksiyasidan foydalangan holda amalga oshirish mumkin.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "document yubor")
  {
    using (var stream = System.IO.File.OpenRead(@"D:\salom.txt"))
    {
      await client.SendDocumentAsync(
        chatId: e.Message.Chat.Id,
        document: stream,  
        caption: "Document file",
        replyToMessageId: e.Message.MessageId,
        disableNotification: true
      );
    }
  }
}

Natija:

Last updated