LinkedList

(AIJavhar) Javohirbek Boyaliyev

LinkedList – ikki tomonlama bog'langan, ulangan to'plam. Ya'ni to'plamning har bir elementi o'zidan bitta oldingi va bitta keying elementning LINK ini saqlaydi. Huddi bular kabi: ⬇️

Ushbu ko'rinishdagi (o'zaro bog'langan) to'plamlarni yaratish uchun:

LinkedList<string> people = new LinkedList<string>();

kabi code yoziladi. Bu yerda string tipiga mansub people (ODAM) deb nomlangan bo'sh to'plam yaratilish jarayoni.

LinkedList XUSUSIYATLARI:

LinkedList klassning quyidagi xususiyatlari mavjud: • Count: To'plamda mavjud elementlar miqdori • First: Top'lamdagi birinchi bog'lam • Last: To'plamdagi yakuniy (oxirgi, so'ngi, tugallovchi va shu kabi boshqa so'zlar) bog'lam

Bu xususiyatlarni ko'rib chiqamiz:

var Ustozlarim = new List<string> { "MuhammadKarim aka", "Temur aka", "Jamshid aka" };

LinkedList<string> Ustoz = new LinkedList<string>(Ustozlarim);
Console.WriteLine(Ustoz.Count);            // 3 
Console.WriteLine(Ustoz.First.Value);    // MuhammadKarim aka
Console.WriteLine(Ustoz.Last.Value);    // Jamshid aka 

LinkedList ning ba'zi method lari • AddFirst(T value): to'plamning boshida value qiymatiga ega yangi bog'lam(element)ni kiritadi • AddLast(T value): to'plam oxirida value qiymatiga ega bo'lgan yangi tugunni kiritadi • AddAfter( LinkedList node, T value): node bog'lamidan keyin value qiymatli element qo'shadi • AddBefor( LinkedList node, T value): node bog'lamidan oldin value qiymatli element qo'shadi • RemoveFirst(): to'plamdan birinchi bog'lamni o'chirib tashlaydi. Shundan so'ng, o'chirilgan tugundan keying tugun birinchilikka o'tadi. • RemoveLast(): to'plamdagi oxirgi bog'lam(element)ni o'chiradi.

Nazariy bildik, endi ba'zi methodlarni amalda qo'llab ko'ramiz:

var people = new LinkedList<string>();
people.AddLast("Abror"); //To'plamning eng oxiriga “Abror” elementini qo'shadi. 
//Bizning vaziyatda to'plamimiz bo'sh shu sababdan bu to'plamning birinchi elementi bo'ladi.

people.AddFirst("MuhammadAmin "); // “MuhammadAmin” qiymatli elementni to'plamning boshiga joylashtiradi.

//Endi esa 1-bog'lam(element)dan keyin element qo'shishni ko'ramiz:
if (people.First != null) people.AddAfter(people.First, "Asadulloh");
 
// Bizning to'plam quyidagi ko'rinishga keladi: 
// Abror MuhammadAmin Asadulloh
foreach (var person in people) Console.WriteLine(person);

LinkedList haqida yana qisqacha:

Last updated