Predicate delegati

Nodirbek Abdulaxadov

Predicate delegati bu - Func va Action kabi System nomlar fazosi tarkibiga kiruvchi umumiy delegatdir. U ma'lum bir qoidalar(shartlar) to'plamini o'z ichiga olgan metodni ifodalaydi va berilgan parametrni ushbu qoidalarga mos kelishini tekshiradi. Predicate delegati bitta kirish parametri hamda bool qiymatidagi bitta chiqish parametriga ega.

Predicate delegatining umumiy ko'rinishi:

U quyidagi ko'rinishda e'lon qilinadi:

 public delegate bool Predicate<in T>(T obj);

Quyidagi misolda: sonni tub ekanini tekshiruvchi metod yordamida Predicate qo'llab 2 dan 50 gacha bo'lgan oraliqdagi tub sonlarni ekranga chiqarish dasturini ko'ramiz:

using System;

namespace Delegates
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Predicate<int> predicate = IsPrime;

      for(int i=2; i<50; i++)
      {
        if(predicate(i)) Console.Write(i + " ");
      }
      Console.ReadKey();
    }

    static bool IsPrime(int n)
    {
      for(int i=2; i<=Math.Sqrt(n); i++)
      {
        if (n % i == 0) return false;
      }
      return true;
    }
  }
}

Natija:

Boshqa delegat turlari singari Predicate dan har qanday metod, anonim metod yoki lambda ifodasi bilan ham foydalanish mumkin.

Yuqoridagi masalaning anonim metod yordamidagi yechimi:

  Predicate<int> predicate = delegate (int n)
  {
    for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(n); i++)
    {
      if (n % i == 0) return false;
    }
    return true;
  };

Yuqoridagi masalaning lambda ifoda yordamidagi yechimi:

  Predicate<int> predicate = (n=>
  {
    for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(n); i++)
    {
      if (n % i == 0) return false;
    }
    return true;
  });

Last updated