Distinct

Mamataliyev Diyorbek

Distinct operatori berilgan to’plamdan elementlari takrorlanmaydigan yangi to’plam hosil qilish uchun ishlatiladi. Yangi hosil qilingan to’plamda ikkita bir xil element bo'lmaydi, to'plam elementlari tartiblanmagan holda bo’ladi.

Masalan, berilgan sonlar to’plamidan 50 dan kichik bo’lgan sonlarni olaylik.

Method Syntax:

using System;
using System.Linq;
namespace NetConsoleApp
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
    int[] sonlar = new int[] { 1, 2, 1, 45, 3, 4, 32, 2, 1, 5, 91, 56, 45 };
    var takrorlanmasSonlar = sonlar.Where(e => e < 50).Distinct();
    foreach (var item in takrorlanmasSonlar)
      Console.Write(item + " ");       
    Console.ReadKey();
  }
 }
}

output:

1 2 45 3 4 32 5

Mixed Syntax:

using System;
using System.Linq;
namespace NetConsoleApp
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
    int[] sonlar = new int[] { 1, 2, 1, 45, 3, 4, 32, 2, 1, 5, 91, 56, 45 };
    var newSonlar = (from item in sonlar
             where (item < 50)
             select item).Distinct();
    foreach (var a in newSonlar)
    {
      Console.Write(a+" ");
    }
    Console.ReadKey();
  }
 }
}

output:

1 2 45 3 4 32 5

Yuqoridagi misolda 50 dan kichik sonlar ichida 1, 2, 45 sonlari bir necha marta kelgan bo'lsa ham, Distinct() operatori qo'llangani uchun newSonlar to'plamiga sonlar to'plamidagi barcha elementlardan faqat bittadan olindi.

Endi biror class tipidagi obyektlar ustida Distinct() operatorini qo'llashni ko'raylik. Buning uchun classga IEquatable interfeysidan meros olib, ushbu interfeysga tegishli Equals() va GetHashCode() metodlarini qayta yozib olamiz:

public class Talaba : IEquatable<Talaba>
{
  public string Name { get; set; }
  public int Weight { get; set; }

  public bool Equals(Talaba talaba)
  {

    // Taqqoslanayotgan obyektlarni null yoki null emasligini tekshirish
    if (Object.ReferenceEquals(talaba, null)) return false;

    // Taqqoslanayotgan obyektlar aynan bitta ma'lumotning havolasimi yoki yo'qligini tekshirish
    if (Object.ReferenceEquals(this, talaba)) return true;

    // Taqqoslanayotgan obyektlarning barcha xususiyat (property)lari bir xil ekanligini tekshirish
    return Weight.Equals(talaba.Weight) && Name.Equals(talaba.Name);
  }

  /* Agar Equals() metodi biror tekshirilayotgan juftlik true qiymat qaytarsa, 
  GetHashCode() metodi ham bu juftlik uchun bir xil Code qaytarishi kerak: */

  public override int GetHashCode()
  {

    // Name xususiyatining qiymati null bo'lmasa, uning hesh-kodini olish
    int hashProductName = Name == null ? 0 : Name.GetHashCode();

    // Weight xususiyatining Hesh-kodini olish
    int hashProductCode = Weight.GetHashCode();

    // Talabaning hesh-kodini hisoblash
    return hashProductName ^ hashProductCode;
  }
}

Endi Talaba classi tipida massiv olib, uning ustida Distinct() operatorini qo'llashimiz mumkin. To'liq kod quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

using System;
using System.Linq;

public class program
{
  public static void Main()
  {
    Talaba[] talabalar = { new Talaba { Name = "Ali", Weight = 50 },
            new Talaba { Name = "Vali", Weight = 61 },
            new Talaba { Name = "Salim", Weight = 53 },
            new Talaba { Name = "Ali", Weight = 50 },
            new Talaba { Name = "Vali", Weight = 58 } };


    // Endi elementlari takrorlanmas to'plam hosil qilamiz

    //IEnumerable<Talaba> 
    var takrorlanmasToplam =
      talabalar.Distinct();

    foreach (var talaba in takrorlanmasToplam)
      Console.WriteLine(talaba.Name + " " + talaba.Weight);

    
    Console.ReadKey();

  }
  public class Talaba : IEquatable<Talaba>
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Weight { get; set; }

    public bool Equals(Talaba talaba)
    {      
      if (Object.ReferenceEquals(talaba, null)) return false;
      if (Object.ReferenceEquals(this, talaba)) return true;
      return Weight.Equals(talaba.Weight) && Name.Equals(talaba.Name);
    }

    public override int GetHashCode()
    {
      int hashProductName = Name == null ? 0 : Name.GetHashCode();
      int hashProductCode = Weight.GetHashCode();
      return hashProductName ^ hashProductCode;
    }
  }
}

output:

Ali 50
Vali 61
Salim 53
Vali 58

Yuqorida obyektlarni taqqoslash uchun Equals() va GetHashCode() metodlarini Talaba classi ichida qayta yozib qo'yaqoldik. Istasangiz bu metodlar bilan taqqoslash uchun yana boshqa class ochib, Talaba classiga bu classdan meros olib qo'yishingiz ham mumkin. (Odatda Comparer so'zi bilan tugaydigan nomdagi classlardan foydalanilardi). Qaysi usuldan foydalanish ixtiyoringiz. Mendan so'rasangiz, ikkinchi usulni maslahat beraman. Keyingi mavzularni shu usulda o'rganamiz.

Last updated