List

Tolibjonov Abdulloh

List - elementlarni va obyektlarni saqlashga moslashgan to'plam. Bu to'plamga List deb nom berilishiga sabab, ro'yxatlar bilan qulay ishlash mumkin (tarjimasidan bilib olsa bo'ladi). Ro'yxatda nima qilishimiz mumkin, elementlarni ixtiyoriy joyga qo'shish yoki ixtiyoriy joyidan o'chirib tashlash va tartiblash (sort) funksiyasi borligi bilan boshqa to'plamlardan ajralib turadi.

MUHIM QOIDALAR!

 • List elementlari null qiymat qabul qilishi mumkin

 • Elementlari qiymati bir xil bo'lishi mumkin

 • Elementlari [0] indeksdan boshlanadi

List ni qanday yaratish mumkin?

1-Bosqich. Kod yuqorisida using System.Collections.Generic; ni kiritib o'tamiz

using System.Collections.Generic;

2-Bosqich. List shabloni yordamida List yaratamiz

3-Bosqich. Element qo'shamiz

Element qo'shishning ikki yo'li mavjud:

1) Xuddi massivdek, Listni yaratgan zahotingiz elementlarini kiritib qo'yishingiz mumkin

List<int> my_list = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5 };

2) Add() va AddRange() funksiyasi yordamida ham element qo'shish mumkin

Add()

List<int> my_list = new List<int>();
my_list.Add(1);
my_list.Add(2);
my_list.Add(3);
my_list.Add(4);
my_list.Add(5);

Elementlar shu tarzda birin ketin joylashib boradi

AddRange()

List<int> my_list = new List<int>();
my_list.Add(1);
my_list.Add(2);
my_list.Add(3);

int[] array = new int[2];
array[0] = 4;
array[1] = 5;

my_list.AddRange(array);

foreach(int value in my_list)
  Console.WriteLine(value);

Listda foreach ni quyidagi usulda ham ishlatish mumkin

my_list.ForEach(a => Console.WriteLine(a));

Yoki o'zimizni dehqoncha usul ham bor :)

for (int a = 0; a < my_list.Count; a++)
{
  Console.WriteLine(my_list[a]);
}

Listga misollar:

using System;
using System.Collections.Generic;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> my_list = new List<int>();
    my_list.Add(101);
    my_list.Add(33);
    my_list.Add(8);
    my_list.Add(616);
    my_list.Add(-5);


    my_list.ForEach(a => Console.WriteLine(a));
  }
}

Listni yaratishga yaratib oldik. Endi elementlarni qanday o'chiramiz?

Remove(), RemoveAll(), RemoveAt(), RemoveRange(), Clear() funksiyalari yordamida misollar yozamiz.

Remove(T)- birinchi uchragan T elementni o'chiradi. T ni o'rnida Listdagi o'chirmoqchi bo'lgan element qiymatini yozamiz

List<int> my_list = new List<int>();
my_list.Add(101);
my_list.Add(33);
my_list.Add(8);
my_list.Add(616);
my_list.Add(-5);


my_list.Remove(101); // my_listdan 101 ni o`chiradi

foreach (var value in my_list)
{
  Console.WriteLine(value);
}

RemoveAll(x=> x==T) – Listdagi barcha T ga teng bo'lgan elementlari o'chiradi

List<int> my_list = new List<int>();
my_list.Add(101);
my_list.Add(33);
my_list.Add(8);
my_list.Add(616);
my_list.Add(616);


my_list.RemoveAll(x => x == 616); //my_listdan barcha 616 ni o`chiradi

foreach (var value in my_list)
{
  Console.WriteLine(value);
}

RemoveAt(index) - index ni joyiga, Listdagi qaysi elementni o'chirmoqchi bo'lsak, o'sha elementni indeksini yozamiz

List<int> my_list = new List<int>();
my_list.Add(101);  //0
my_list.Add(33);  //1
my_list.Add(8);   //2
my_list.Add(616);  //3
my_list.Add(-5);  //4


my_list.RemoveAt(0); //101 ni o`chiradi, chunki indeksi [0]

my_list.RemoveAt(3); //-5 ni o`chiradi chunki indeksi [3]

foreach (var value in my_list)
  Console.WriteLine(value);

Bu yerda so'rashingiz mumkin (-5) ni o'chirish uchun nega indeksini 3 yozdik, axir indeksi 4 ku? Ha to'g'ri (-5) qiymatli elementni indeksi 4 edi. Ammo 0-indeksdagi (101)ni o'chirganimizdan so'ng elementlari qaytda indekslanadi shunda:

my_list.Add(33);  //0
my_list.Add(8);   //1
my_list.Add(616);  //2
my_list.Add(-5);  //3

(-5) ning indeksi 3 bo'lib qoladi. Endi esa (-5)ni o'cherish uchun indeksiga 3 yozishimiz kerak bo'ladi.

RemoveRange(index,index) – bu funksiya qaysi elementdan qaysi elementga o'chirish kerakligini anglatadi

List<int> my_list = new List<int>();

my_list.Add(101);  //0
my_list.Add(33);  //1
my_list.Add(8);   //2
my_list.Add(616);  //3
my_list.Add(-5);  //4


my_list.RemoveRange(0, 3);

foreach (var value in my_list)
 Console.WriteLine(value);

Bu yerda 0-indeksdan 3-indeksgacha o'chiriladi (101,33,8). Ammo 3-indeksdagi o'chmaydi(616). Natijada: 616 va -5 qoladi.

Clear()- bu funksiya Listdagi barcha qiymatlarni o'chirib tashlaydi

List<int> my_list = new List<int>();

my_list.Add(101);  //0
my_list.Add(33);  //1
my_list.Add(8);   //2
my_list.Add(616);  //3
my_list.Add(-5);  //4


my_list.Clear();

foreach (var value in my_list)
  Console.WriteLine(value);

Hamma element o'chib ketgandan keyin, hech narsa qolmaydi

Listni qanday tartiblash mumkin?

Sort()- funksiyasi avtomatik tariblab beradi

List<int> my_list = new List<int>();

my_list.Add(101);  //0
my_list.Add(33);  //1
my_list.Add(8);   //2
my_list.Add(616);  //3
my_list.Add(-5);  //4


my_list.Sort();

foreach (var value in my_list)
  Console.WriteLine(value);

Kichikdan kattaga qarab tartiblanadi

Last updated