Func delegati

Nodirbek Abdulaxadov

Ko'p hollarda maxsus delegatlarni qo'lda belgilashga hojat qolmasligi uchun C# tarkibiga umumiy delegat turlari Func va Action kiritilgan.

Func bu - System nomlar fazosiga kiritilgan umumiy delegatdir va u parametrlari bo'lmagan metodni kapsulaga soladi va parametr bilan ko'rsatilgan turdagi qiymatni qaytaradi. Bunda nol yoki undan ortiq kirish parametrlari va bitta chiqish parametri mavjud hisoblanib, oxirgi parametr har doim chiqish parametri sifatida bo'ladi. Func delegati parametrlari <> (burchakli qavs)lar ichida ko'rsatiladi.

Bitta kirish va chiqish parametriga ega Func delegatining umumiy ko'rinishi:

Misol:

using System;

namespace Delegates
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //delegatga metod tayinlash
      Func<int, bool> add = IsOdd;

      //son kiritish
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());

      //delegatni ishlatish va natijani o'zlashtirish
      bool result = add(number);

      //natijani ekranga chiqarish
      Console.WriteLine($"{number} soni toqligi: {result}");

      Console.ReadKey();
    }

    //sonni toqlikka tekshiruvchi metod
    static bool IsOdd(int a)
    {
      return a % 2 == 1;
    }
  }
}

Natija:

Ikkita kirish va chiqish parametriga ega Func delegatining umumiy ko'rinishi:

Misol:

using System;

namespace Delegates
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //delegatga metod tayinlash
      Func<int, int, int> add = Summ;

      //sonlarni kiritish
      int number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      int number2 = int.Parse(Console.ReadLine());

      //delegatni ishlatish va natijani o'zlashtirish
      int result = add(number1, number2);

      //natijani ekranga chiqarish
      Console.WriteLine($"{number1} + {number2} = {result}");

      Console.ReadLine();
    }

    //Ikkita sonni yig'indisini qaytaruvchi metod
    static int Summ(int a, int b)
    {
      return a + b;
    }
  }
}

Natija:

Yuqoridagi misollardan tashqari Func delegati maksimal 16 tagacha kirish parametrlarini qabul qilishi mumkin:

Func delegatining anonim metod bilan qo'llanishi:

Func<int> getRandomNumber = delegate()
              {
                Random rnd = new Random();
                return rnd.Next(1, 100);
              };

Func delegatining lyambida ifoda bilan qo'llanishi:

  Func<int> getRandomNumber = () => new Random().Next(1, 100);
//yoki
  Func<int, int, int> Sum = (x, y) => x + y;

Last updated