Action delegati

Nodirbek Abdulaxadov

Action delegati bu - Func kabi System nomlar fazosi tarkibiga kiruvchi umumiy delegatdir. Action delegati tuzilish jihatidan Func delegatiga o'xshash, lekin Action delegatida hech qanday parametr qaytarilmaydi. Shuning uchun Action delegati void tipli metodlar bilan ishlatiladi.

Masalan, quyidagi delegat int qiymatini ekranga chiqaradi:

using System;

namespace Delegates
{
  class Program
  {
    public delegate void Print(int val);

    static void ConsolePrint(int i)
    {
      Console.WriteLine(i);
      Console.WriteLine("Print delegati yordamida ekranga chiqarildi");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Print del_print = ConsolePrint;
      del_print(10);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Natija:

Endi xuddi shu metodni Action delegati yordamida ishlatib ko'ramiz:

using System;

namespace Delegates
{
  class Program
  {
    static void ConsolePrint(int i)
    {
      Console.WriteLine(i);
      Console.WriteLine("Action delegati yordamida ekranga chiqarildi");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Action<int> act_print = ConsolePrint;
      act_print(101);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Natija:

Shu joyiga kelganda kallamni ichida qisqa tutashuv bo'lib simi tegib ketdi shekilli bir qiziq savol keb qoldi:

Hali action delegati bilan, hali boshqa delegat bilan ishlatayotgan metodni o'ziga hech e'tibor berdingizmi? ConsolePrint metodining vazifasi nima? ConsolePrint metodini chaqirsam u baraka topkur Console.WriteLine metodini chaqiryapti. Ha qovun ConsolePrint ni ovora qilmasdan, to'g'ridan to'g'ri Console.WriteLine ga murojaat qilsam bo'lmaydimi?

Xullas, yuz marta savol bergandan bir marta sinab ko'rgan yaxshi:

using System;

namespace Delegates
{
  public delegate void Print(string i);
  public class Func3Example
  {
    public static void Main()
    {     
      Action<int> print = Console.WriteLine;
      print(12);

      Print del_print = Console.WriteLine;
      del_print("Xullas, bunaqasiyam ishlorakan ;)");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Natija:

Action delegatini new kalit so'zi yordamida ham e'lon qilish mumkin:

Action<int> print = new Action<int>(Console.WriteLine);

Action delegati 16 tagacha har xil turdagi kirish parametrlarini qabul qilishi mumkin.

Action delagatining anonim metod bilan qo'llanishi:

static void Main(string[] args)
{
  Action<int> printActionDel = delegate(int i)
                {
                  Console.WriteLine(i);
                };

  printActionDel(10);
}

Action delegatining lyambda ifoda bilan qo'llanishi:

static void Main(string[] args)
{
  Action<int> printActionDel = i => Console.WriteLine(i);

  printActionDel(10);
}

Action va Func delegatlarining afzalliklari

 • Delegatlarni aniqlash oson va tez.

 • Kodni qisqa qiladi.

 • Ilova davomida mos keladigan tip.

Shunday qilib, Action delegati tiplari bilan qiymat qaytarmaydigan har qanday metoddan foydalanishingiz mumkin.

Last updated