View larni aniqlash yo'llari

Ravshan Sodiqov

Ma’lumki, ASP.NET Core MVC strukturasida Viewlar «Views» papkasida saqlanadi va ushbu viewlarni brauzerda aks ettirish uchun Controllerda ularning nomiga mos metod aniqlab qo’yiladi. Masalan, Views → Home → Index.cshtml manzilida joylashgan ko’rinishni brauzerda ko’rsatish uchun HomeControllerda quyidagicha metodni yozamiz:

public IActionResult Index()
{
  return View();
}

Dastur ishlash jarayonida yuqoridagi action metod Views → Home manzilidagi metod nomi bilan bir xil ko’rinishni ekranga chiqaradi.

Agar metod nomi View nomi bilan bir xil bo’lmay qolsachi ?

Endi ushbu holatda metodga aynan qaysi View ni qaytarmoqchi ekanligini ko’rsatib o’tishimiz kerak bo’ladi:

public IActionResult One()
{
  return View("Index");
}

Yuqoridagi holatda One() metodi ishlashi natijasida Index View brauzerda namoyon bo’ladi.

Controller dagi metod orqali boshqa Controllerning metodiga murojaat qilish

Faraz qilaylik, loyihamizning «Controllers» papkasida ikkita HomeController va OtherController lari mavjud bo’lsin va tabiiyki «Views» papkasida ham «Home» papkasi va «Other» papkalarini yaratamiz. Ularga mos ravishda Index.cshtml va Contact.cshtml razor view larini ham qo’shib qo’yamiz. Endigi navbat ushbu view larni brauzerda ko’rsatish uchun ularga mos controllerlarda ularni ishga tushuruvchi metodlarni aniqlaymiz:

//HomeController da
public IActionResult Index()
{
  return View();
}

//OtherController da
public IActionResult Contact()
{
  return View();
}

Agar biz HomeControllerdagi Index() metodida OtherControllerdagi Contact View ni ishlatmoqchi bo’lsak, quyidagicha argument kiritishimiz kifoya:

//HomeController da
public IActionResult Index()
{
  return View("../Other/Contact");
}

yoki teskari holat uchun, ya’ni OtherControllerdagi Contact() metodida HomeControllerdagi Index View ni ishlatish quyidagicha:

//OtherController da
public IActionResult Contact()
{
  return View("../Home/Index");
}

Last updated