Funksiyalarda massivdan foydalanish

Faxriddin Xushnazarov

Hozir biz siz bilan funksiyalarda massivlardan foydalanishning bir nechta hollarini ko’rib chiqamiz.

 1. Keling Python dasturlash tilidagi range() funksiyasiga o’xshash funksiyani biz C# dasturash tilida tuzib ko’ramiz. Izoh: range() – asosan ikkita argument qabul qiladi aytaylik n va m, ushbu funksiyaning vazifasi n dan m gacha bo’lgan butun sonli array ni qaytaradi(m kirmaydi).

 static int[] Range(int n, int m) 
  { 
    int[] range = new int[m - n]; 
    int k = 0; 
    for(int i=n; i<m; i++) 
      range[k++] = i; 
    return range; 
  } 

Bu yerda biz Range funksiyasining type sifatida int[] massiv typeni berdik. Endi ushbu funksiyadan foydalanib n dan m gacha bo’lgan butun sonlar yig’indisini hisoblaymiz:

using C=System.Console; 
using System.Linq; 
public class Program 
{ 
  public static int[] Range(int n, int m) 
  { 
    int[] range = new int[m - n]; 
    int k = 0; 
    for(int i=n; i<m; i++) 
      range[k++] = i; 
    return range; 
  } 
  public static void Main(string[] args) 
  { 
    int n,m; 
    C.Write("n="); 
    n = int.Parse(C.ReadLine()); 
    C.Write("m="); 
    m = int.Parse(C.ReadLine()); 
    C.WriteLine($"{n} dan {m} gacha bo'lgan yig'indi={Range(n,m+1).Sum()}"); 
  } 
} 
 1. Endi funksiyaning argumentlariga massivlardan foydalanishni ko’rsak. Funksiyaning argumentiga massiv ham xuddi o’zgaruvchidek ishlatiladi Misol uchun: <type> funksiyaNomi(int[] x, string[] y){}

Keling biz System nomlar fazosidagi Array classining Sort() metodiga o’xshash funksiya yaratib ko’ramiz. Izoh: Array.Sort metodinig argumentiga massivni bersak ushbu metod bizga bergan massiv elementlarini o’sish tartibida tartiblaydi. Biz faqat int typedagi massivni sort qiladigan funksiya yozamiz!

static void Sort(ref int[] massiv) 
 { 
   int x; 
   for(int i=0; i<massiv.Length-1; i++) 
     for(int j=i+1; j<massiv.Length; j++) 
     { 
       if (massiv[j] < massiv[i]) 
       { 
         x = massiv[i]; 
         massiv[i] = massiv[j]; 
         massiv[j] = x; 
       } 
     } 
 } 

Xop bu funksiyani endi ishlatib ko’ramiz:

  static void Main(string[] args) 
  { 
    int[] mas = { 5, 4, 2, 1, 7, 45, 41, 6, 3, 4 }; 
    Sort(ref mas); 
    foreach (int x in mas) 
      Console.Write(x+", "); 
  } 

Natija: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 41, 45,

Endi biz ushbu funksiya yordamida massivdagi eng katta va eng kichik elementni ham topishimiz mumkin:

static void Main(string[] args) 
{ 
 int[] mas = { 5, 4, 2, 1, 7, 45, 41, 6, 3, 4 }; 
 Sort(ref mas); 
 Console.WriteLine($"eng kichigi: {mas[0]}, eng kattasi: {mas[mas.Length - 1]}"); 
} 

Natija: eng kichigi: 1, eng kattasi: 45

Demak biz funksiyalarning type va ularning argumentlarida bemalol massiv typelaridan foydalana olar ekanmiz.

Last updated